Navigatie
De Algemene Voorwaarden van Blomste zijn zo geschreven dat het duidelijk is wat je van mij en mijn dienstverlening kan verwachten. Het is en blijft een lap tekst. Daar kan ik helaas niets voor je aan veranderen. Bij vragen of twijfels mag je een mail sturen naar info@blomste.nl. Blomste is aangesloten bij WebwinkelKeur.


Artikel 1 | Termen

In deze Algemene Voorwaarden van Blomste komen een aantal termen voorbij. Hier volgt een korte uitleg van deze termen. Wanneer de term een andere betekenis heeft, dan staat dit er nadrukkelijk bij vermeld.

Leverancier: Blomste, gevestigd aan de Oude Maatsestraat 14A met postcode 6941 SB in Didam in de gemeente Montferland. Deze onderneming is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 61525391.

Klant: Dit ben jij. De consument. Je bent een natuurlijk persoon en niet-handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Overeenkomst: de overeenkomst tussen leverancier en consument. Met het plaatsen van een bestelling of het afspreken van een draagconsult sluit je bijvoorbeeld een overeenkomst.Artikel 2 | Algemeen

a. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Blomste en jou als consument wanneer Blomste heeft aangegeven dat de Algemene Voorwaarden hier op van toepassing zijn. Een voorbeeld is bijvoorbeeld bij het bevestigen van je bestelling wanneer je een vinkje zet in het vakje van de Algemene Voorwaarden.

b. Het afwijken van de Algemene Voorwaarden is enkel geldig wanneer dit duidelijk schriftelijk is vastgelegd.

c. Door het doen van een bestelling of het geven van een opdracht via een elektronisch formulier geef je als consument direct aan dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Blomste.Artikel 3 | Aanbiedingen & Overeenkomsten

a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en staan vastgelegd op enigerlei schriftelijke manier, dus bijvoorbeeld op papier of via de e-mail. Blomste kan afwijken van een schriftelijk aanbod, om welke reden dan ook.

b. De genoemde prijzen op deze webshop zijn standaard weergegeven in euro (€) en inclusief BTW.

c. Omschrijvingen en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. De prijswijzigingen gelden niet voor reeds gedane bestellingen op de datum en het tijdstip van wijziging.

d. Er is sprake van het aangaan van een overeenkomst wanneer dat Blomste een volledig ingevuld elektronisch formulier heeft ontvangen van de consument. Als klant moet je het formulier zo volledig mogelijk invullen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Blomste een bevestiging van de bestelling aan de klant verzendt via email, telefoon of schriftelijk.

e. Blomste verstuurt bestellingen via MyParcel). Voor alle bestellingen wordt er per bestelling €3,80 (drie euro en tachtig cent) in rekening gebracht als vergoeding voor verzendkosten en administratiekosten. Bij een bestelling met een waarde van €35,- (vijfendertig euro) of meer zijn de verzendkosten gratis. Het risico voor het verzending van de producten is voor de klant.

f. Het bestelformulier kan op meerdere wijzen in het bezit komen van Blomste, namelijk via het bestelformulier via www.blomste.nl, per post of per telefoon.

g. Door een bestelling te plaatsen via een elektronische formulier, de telefoon of per brief, accepteert de klant de Algemene Voorwaarden van Blomste.

h. Alle genoemde omschrijvingen, afbeeldingen en prijzen zijn onder voorbehoud van type- en scanfouten. Mocht er een onverhoopt een fout zijn opgetreden, dan wordt de klant hierover tijdig geïnformeerd.Artikel 4 | Betaling

a. De klant betaalt de geplaatste bestelling altijd vooruit door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina.

b. De bestelling wordt alleen verzonden als Blomste de betaling van de klant volledig ontvangen heeft.

c. De betaling van de bestelling moet binnen 4 werkdagen voldaan zijn aan Blomste.

d. Indien de betaling van de bestelling binnen 4 werkdagen niet voldaan is door de klant, zal de bestelling worden geannuleerd.

e. Indien de betaling van de bestelling te laat – dat wil zeggen ná 4 werkdagen – voldaan wordt aan leverancier, wordt de betaling minus € 1,50 (één euro en vijftig cent) administratiekosten aan klant retour gestort.Artikel 5 | Levering

a. Op deze website staat een indicatie van de verwachte levertijd. Deze levertijden zijn nooit te beschouwen als vaststaand gegeven. Het is een indicatie en hier aan kunnen geen rechten worden

b. Artikelen die van maandag tot en met zaterdag tot 16:00 uur besteld zijn worden diezelfde dag nog verzonden, mits de betaling van de bestelling in zijn geheel is voldaan. Indien er een deel van de bestelling niet op voorraad is kan er gekozen worden voor een deellevering. Deelverzending gebeurd enkel en alleen na overleg met klant en zonder extra kosten voor klant.

c. Mocht Blomste niet in staat zijn – ongeacht welke reden – de door klant bestelde artikelen binnen 30 dagen te leveren, dan is klant gerechtigd de bestelling schriftelijk (e-mail/post) kosteloos te annuleren.

d. De bestelde artikelen zijn gedurende 4 werkdagen voor klant gereserveerd.

e. Klant mag zonder opgaaf van reden binnen 14 werkdagen de koopovereenkomst ontbinden en de producten onbeschadigd, ongedragen, ongewassen en in de originele verpakking retour sturen met bijgesloten factuur. Voor het retourneren brengt leverancier geen kosten in rekening bij de klant. Indien reeds is betaald, zal leverancier het betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terugstorten.

f. Behoud klant de bestelling dan geeft klant daarmee te kennen de bestelling volledig en onherroepelijk te accepteren.

e. Afhalen van bestelde producten is uitsluitend mogelijk op afspraak.

 

Artikel 6 | Garantie

a. Blomste verpakt alle artikelen met de grootst mogelijke zorg. Blomste garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt.

b. Behoudens de verplichting die voortkomt uit garantie, is leverancier nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan klant en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van leverancier.

c. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van leverancier wegens onderhoud of anderzijds.

d. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door leverancier geleverde informatie over de door leverancier geleverde producten. Tevens sluit leverancier ieder aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door leverancier gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of telefoon, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

e. Genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de geleverde artikelen.

f. Een niet zichtbaar gebrek dient klant binnen 14 dagen na ontvangst te melden aan leverancier. Hierna wordt in overleg tussen leverancier en klant een voor beide partijen acceptabele oplossing gezocht.Artikel 7. Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de levering gaat op klant over op het moment dat de levering als pakket door leverancier verzonden wordt.Artikel 8. Aansprakelijkheid

a. Indien door leverancier geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van leverancier jegens klant beperkt tot wat in deze algemene voorwaarden in artikel 5 is geregeld.

b. De aansprakelijkheid van leverancier blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van betreffende artikel(en).

c. Leverancier kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de kosten en schade die mochten ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van: - Daden of nalatigheden van klant; - Nalatigheden of ondeskundig handelen door klant wat betreft het onderhoud en verwerken van geleverde goederen; - Beschadigingen aan geleverde goederen ten gevolge van mechanische dan wel biologische invloeden van buitenaf; - Normale slijtage aan geleverde goederen; - Verkleuring en veroudering van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van het licht (uv-straling); - Enige andere van buiten afkomende oorzaak; - Kleurafwijkingen in het gehele assortiment door handmatige afwerkingen of verschil in verfbaden; - Overmacht (zie artikel 9); - Niet kunnen leveren doordat producenten overeenkomsten niet nakomen, overschrijding van de levertijd; - Klant is zelf verantwoordelijk voor het scannen op virussen van de documentatie verzonden door leverancier.

d. De op internet vermelde benamingen, benoemingen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn louter aangegeven als indicatie om een product te kunnen omschrijven/tonen. Aan deze kunnen geen rechten worden ontleend, daar deze op meerdere manieren zijn te interpreteren. Artikelen, onderdelen van artikelen of de verpakkingen kunnen afwijken van de op internet vermelde benamingen, benoemingen, omschrijvingen en afbeeldingen.Artikel 9. Overmacht

a. Onder overmacht van leverancier wordt verstaan elke onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van leverancier jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen van leverancier in redelijkheid niet van leverancier gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door leverancier of toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties.

b. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.Artikel 10. Retourneren

a. Op alle producten die klant bij leverancier besteld, verleent leverancier de garantie die van het betreffende product verwacht mag worden. Indien klant niet tevreden is met de geleverde producten, bestaat de mogelijkheid tot retourneren.

b. Klant kan de bij leverancier bestelde goederen altijd en zonder opgave van reden retourneren. Op deze retourregeling zijn er een aantal voorwaarden van toepassing, welke hieronder volgen:

- Klant dient leverancier binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel op de hoogte te stellen van de wens te retourneren;

- Leverancier dient de goederen binnen 14 dagen na het bericht van klant met daarin de wens van klant te retourneren retour te ontvangen;

- Leverancier dient de goederen in originele staat, volledig en ongeschonden retour te ontvangen;

- Eventuele schoonmaakkosten door het niet schoon zijn, vreemde geuren hebben of sporen van gebruik bevatten van de goederen worden in mindering gebracht op het te retourneren bedrag;

- Klant meldt de retourzending binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail op info@indedoek.nl aan leverancier;

- Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen door leverancier. Indien klant aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal het reeds ontvangen aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending aan klant worden teruggeboekt. De portokosten voor de retourzending zijn €2,50.Artikel 11. Privacy

a. Voor zover er op leverancier wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zal leverancier deze respecteren en naleven.

b. De informatie die verzameld wordt gebruikt leverancier om de bestellingen van klant te kunnen verwerken. Indien noodzakelijk gebruikt leverancier de door klant ingevulde gegevens om in contact met klant te treden.

c. De informatie die verzameld wordt gebruikt leverancier voor het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien klant van leverancier geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kan klant per e-mail aan leverancier laten weten.

d. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.Artikel 12. Copyright

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal leverancier juridische stappen ondernemen.Artikel 13. Klachten

a. Indien klant klachten heeft of ontevredenheid ervaart over bepaalde zaken, dient klant contact op te nemen met leverancier. Dit kan telefonisch op nummer 0630018361 of per email via info@blomste.nl.

b. een geschil kan de klant voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Artikel 14. Recht Op elke overeenkomst tussen leverancier en klant is het Nederlands Recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2018 Blomste | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Blomste maakt gebruik van cookies om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op Indedoek.nl dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company of WebwinkelKeur. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.