Navigatie
De Algemene Voorwaarden van Blomste zijn zo geschreven dat het duidelijk is wat je van mij en mijn dienstverlening kan verwachten. Het is en blijft een lap tekst. Daar kan ik helaas niets voor je aan veranderen. Bij vragen of twijfels mag je een mail sturen naar info@blomste.nl. Blomste is aangesloten bij WebwinkelKeur.


Artikel 1 | Termen

In deze Algemene Voorwaarden van Blomste komen een aantal termen voorbij. Hier volgt een korte uitleg van deze termen. Wanneer de term een andere betekenis heeft, dan staat dit er nadrukkelijk bij vermeld.

Leverancier: Blomste, gevestigd aan de Oude Maatsestraat 14A met postcode 6941 SB in Didam in de gemeente Montferland. Deze onderneming is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 61525391.

Klant: Dit ben jij. De consument. Je bent een natuurlijk persoon en niet-handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Overeenkomst: de overeenkomst tussen leverancier en consument. Met het plaatsen van een bestelling of het afspreken van een draagconsult sluit je bijvoorbeeld een overeenkomst.Artikel 2 | Algemeen

a. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Blomste en jou als consument wanneer Blomste heeft aangegeven dat de Algemene Voorwaarden hier op van toepassing zijn. Een voorbeeld is bijvoorbeeld bij het bevestigen van je bestelling wanneer je een vinkje zet in het vakje van de Algemene Voorwaarden.

b. Het afwijken van de Algemene Voorwaarden is enkel geldig wanneer dit duidelijk schriftelijk is vastgelegd.

c. Door het doen van een bestelling of het geven van een opdracht via een elektronisch formulier geef je als consument direct aan dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Blomste.Artikel 3 | Aanbiedingen & Overeenkomsten

a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en staan vastgelegd op enigerlei schriftelijke manier, dus bijvoorbeeld op papier of via de e-mail. Blomste kan afwijken van een schriftelijk aanbod, om welke reden dan ook.

b. De genoemde prijzen op deze webshop zijn standaard weergegeven in euro (€) en inclusief BTW.

c. Omschrijvingen en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. De prijswijzigingen gelden niet voor reeds gedane bestellingen op de datum en het tijdstip van wijziging.

d. Er is sprake van het aangaan van een overeenkomst wanneer dat Blomste een volledig ingevuld elektronisch formulier heeft ontvangen van de consument. Als klant moet je het formulier zo volledig mogelijk invullen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Blomste een bevestiging van de bestelling aan de klant verzendt via email, telefoon of schriftelijk.

e. Blomste verstuurt bestellingen via MyParcel). Voor alle bestellingen wordt er per bestelling €3,80 (drie euro en tachtig cent) in rekening gebracht als vergoeding voor verzendkosten en administratiekosten. Bij een bestelling met een waarde van €35,- (vijfendertig euro) of meer zijn de verzendkosten gratis. Het risico voor het verzending van de producten is voor de klant.

f. Het bestelformulier kan op meerdere wijzen in het bezit komen van Blomste, namelijk via het bestelformulier via www.blomste.nl, per post of per telefoon.

g. Door een bestelling te plaatsen via een elektronische formulier, de telefoon of per brief, accepteert de klant de Algemene Voorwaarden van Blomste.

h. Alle genoemde omschrijvingen, afbeeldingen en prijzen zijn onder voorbehoud van type- en scanfouten. Mocht er een onverhoopt een fout zijn opgetreden, dan wordt de klant hierover tijdig geïnformeerd.Artikel 4 | Betaling

a. De klant betaalt de geplaatste bestelling altijd vooruit door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina.

b. De bestelling wordt alleen verzonden als Blomste de betaling van de klant volledig ontvangen heeft.

c. De betaling van de bestelling moet binnen 4 werkdagen voldaan zijn aan Blomste.

d. Indien de betaling van de bestelling binnen 4 werkdagen niet voldaan is door de klant, zal de bestelling worden geannuleerd.

e. Indien de betaling van de bestelling te laat – dat wil zeggen ná 4 werkdagen – voldaan wordt aan leverancier, wordt de betaling minus € 1,50 (één euro en vijftig cent) administratiekosten aan klant retour gestort.Artikel 5 | Levering

a. Op deze website staat een indicatie van de verwachte levertijd. Deze levertijden zijn nooit te beschouwen als vaststaand gegeven. Het is een indicatie en hier aan kunnen geen rechten worden

b. Artikelen die van maandag tot en met zaterdag tot 16:00 uur besteld zijn worden diezelfde dag nog verzonden, mits de betaling van de bestelling in zijn geheel is voldaan. Indien er een deel van de bestelling niet op voorraad is kan er gekozen worden voor een deellevering. Deelverzending gebeurd enkel en alleen na overleg met klant en zonder extra kosten voor klant.

c. Mocht Blomste niet in staat zijn – ongeacht welke reden – de door klant bestelde artikelen binnen 30 dagen te leveren, dan is klant gerechtigd de bestelling schriftelijk (e-mail/post) kosteloos te annuleren.

d. De bestelde artikelen zijn gedurende 4 werkdagen voor klant gereserveerd.

e. Klant mag zonder opgaaf van reden binnen 14 werkdagen de koopovereenkomst ontbinden en de producten onbeschadigd, ongedragen, ongewassen en in de originele verpakking retour sturen met bijgesloten factuur. Voor het retourneren brengt leverancier geen kosten in rekening bij de klant. Indien reeds is betaald, zal leverancier het betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terugstorten.

f. Behoud klant de bestelling dan geeft klant daarmee te kennen de bestelling volledig en onherroepelijk te accepteren.

e. Afhalen van bestelde producten is uitsluitend mogelijk op afspraak.

 

Artikel 6 | Garantie

a. Blomste verpakt alle artikelen met de grootst mogelijke zorg. Blomste garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt.

b. Behoudens de verplichting die voortkomt uit garantie, is leverancier nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan klant en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van leverancier.

c. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van leverancier wegens onderhoud of anderzijds.

d. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door leverancier geleverde informatie over de door leverancier geleverde producten. Tevens sluit leverancier ieder aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door leverancier gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of telefoon, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

e. Genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de geleverde artikelen.

f. Een niet zichtbaar gebrek dient klant binnen 14 dagen na ontvangst te melden aan leverancier. Hierna wordt in overleg tussen leverancier en klant een voor beide partijen acceptabele oplossing gezocht.Artikel 7 | Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de levering gaat op klant over op het moment dat de levering als pakket door leverancier verzonden wordt.Artikel 8 | Aansprakelijkheid

a. Indien door leverancier geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van leverancier jegens klant beperkt tot wat in deze algemene voorwaarden in artikel 5 is geregeld.

b. De aansprakelijkheid van leverancier blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van betreffende artikel(en).

c. Leverancier kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de kosten en schade die mochten ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van: - Daden of nalatigheden van klant; - Nalatigheden of ondeskundig handelen door klant wat betreft het onderhoud en verwerken van geleverde goederen; - Beschadigingen aan geleverde goederen ten gevolge van mechanische dan wel biologische invloeden van buitenaf; - Normale slijtage aan geleverde goederen; - Verkleuring en veroudering van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van het licht (uv-straling); - Enige andere van buiten afkomende oorzaak; - Kleurafwijkingen in het gehele assortiment door handmatige afwerkingen of verschil in verfbaden; - Overmacht (zie artikel 9); - Niet kunnen leveren doordat producenten overeenkomsten niet nakomen, overschrijding van de levertijd; - Klant is zelf verantwoordelijk voor het scannen op virussen van de documentatie verzonden door leverancier.

d. De op internet vermelde benamingen, benoemingen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn louter aangegeven als indicatie om een product te kunnen omschrijven/tonen. Aan deze kunnen geen rechten worden ontleend, daar deze op meerdere manieren zijn te interpreteren. Artikelen, onderdelen van artikelen of de verpakkingen kunnen afwijken van de op internet vermelde benamingen, benoemingen, omschrijvingen en afbeeldingen.Artikel 9 | Overmacht

a. Onder overmacht van leverancier wordt verstaan elke onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van leverancier jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen van leverancier in redelijkheid niet van leverancier gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door leverancier of toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties.

b. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.Artikel 10 | Retourneren

a. Op alle producten die klant bij leverancier besteld, verleent leverancier de garantie die van het betreffende product verwacht mag worden. Indien klant niet tevreden is met de geleverde producten, bestaat de mogelijkheid tot retourneren.

b. Klant kan de bij leverancier bestelde goederen altijd en zonder opgave van reden retourneren. Op deze retourregeling zijn er een aantal voorwaarden van toepassing, welke hieronder volgen:

- Klant dient leverancier binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel op de hoogte te stellen van de wens te retourneren;

- Leverancier dient de goederen binnen 14 dagen na het bericht van klant met daarin de wens van klant te retourneren retour te ontvangen;

- Leverancier dient de goederen in originele staat, volledig en ongeschonden retour te ontvangen;

- Eventuele schoonmaakkosten door het niet schoon zijn, vreemde geuren hebben of sporen van gebruik bevatten van de goederen worden in mindering gebracht op het te retourneren bedrag;

- Klant meldt de retourzending binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail op info@indedoek.nl aan leverancier;

- Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen door leverancier. Indien klant aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal het reeds ontvangen aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending aan klant worden teruggeboekt. De portokosten voor de retourzending zijn €2,50.Artikel 11 | Privacy

a. Voor zover er op leverancier wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zal leverancier deze respecteren en naleven.

b. De informatie die verzameld wordt gebruikt leverancier om de bestellingen van klant te kunnen verwerken. Indien noodzakelijk gebruikt leverancier de door klant ingevulde gegevens om in contact met klant te treden.

c. De informatie die verzameld wordt gebruikt leverancier voor het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien klant van leverancier geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kan klant per e-mail aan leverancier laten weten.

d. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.Artikel 12 | Copyright

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal leverancier juridische stappen ondernemen.Artikel 13 | Klachten

a. Indien klant klachten heeft of ontevredenheid ervaart over bepaalde zaken, dient klant contact op te nemen met leverancier. Dit kan telefonisch op nummer 0630018361 of per email via info@blomste.nl.

b. een geschil kan de klant voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Artikel 14 | Recht

Op elke overeenkomst tussen leverancier en klant is het Nederlands Recht van toepassing.


Artikel 15 | Privacybeleid Blomste
https://www.blomste.nl

Over ons privacybeleid

Blomste geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Blomste. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid mag je contact opnemen met Trees Blom, de eigenaresse van Blomste. Je kan haar het best bereiken via info@blomste.nl


Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jegegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

MijnWebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jegebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

MijnDomein
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Mijnwebwinkel
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van de e-mailopties van Mijnwebwinkel. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijnwebwinkel heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Klarna
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Kiyoh
Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als je een review achterlaat via Kiyoh dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Kiyoh bewaart je persoonsgegevens zolang je de review op het platform gepubliceerd houdt. Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Je vindt de contactgegevens van deze functionaris op de website van Kiyoh.

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

MyParcel
Wanneer je een bestelling bij Blomste plaatst is het onze taak om je pakket zo snel mogelijk bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel (PostNL) voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en PostNL delen. MyParcel en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel en PostNL onderaannemers inschakelen, stellen zij je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Acumulus
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Acumulus. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en verdere door jou ingegeven details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Acumulus is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Acumulus gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Blomste op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je jezelf op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Blomste. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Blomste
Oude Maatsestraat 14A
6941 SB Didam
Nederland

T (063) 001-8361
E info@blomste.nl
Contactpersoon voor privacyzaken Trees Blom(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2018 Blomste | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Blomste maakt gebruik van cookies om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op Indedoek.nl dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company of WebwinkelKeur. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.